Tilbud på SPX start kit - Klik her og læs mere
Tilbud på SPX start kit - Klik her og læs mere
Du kan bruge dit mobilkamera til at scanne stregkoder.
Alle 0
Produkter 0
Kategorier 0

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Dunlop Hiflex

1. AFTALEN

Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, regulerer nærværende salgs- og leveringsbetingelser alt salg fra DUNLOP HIFLEX A/S („Sælger“) til kunden („Køber“).

 

2. TILBUD OG ORDERBEKRÆFTELSE

Sælgers tilbud er bindende i 30 dage fra tilbuddets dato at regne. Købers ordre bekræftes kun skriftligt af Sælger, hvis Køber fremsætter ønske herom. Enhver aftale indgået mellem Køber og Sælger kan uanset aftalens varighed altid opsiges af Sælger med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

 

3. PRIS OG KVANTUM

Medmindre andet er anført, finder salg sted i henhold til Sælgers bruttoprisliste ved ordren. Der tages forbehold for trykfejl i bruttoprislisten. Priserne er eksklusive moms og øvrige afgifter. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priserne på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag, prisstigning på råvarer, emballage, arbejdslønninger og transport samt ved ændring af valutakurser. Såfremt prisen herved overstiger 10 %, er Køber berettiget til at hæve aftalen. Køber skal i så fald inden 10 dage fra den dag, Køber modtog besked om prisforhøjelsen, skriftligt meddele Sælger dette. I modsat fald er Køber forpligtet til at betale den forhøjede pris. Ved små leverancer sendt fra Dunlop Hiflex pålægges ekspeditionsgebyr. Det leverede kvantum kan afvige fra det aftalte med op til 10 %. Sådanne afvigelser berettiger ikke Køber til at hæve aftalen, forlange afslag i prisen eller gøre andre beføjelser gældende over for Sælger.

 

4. BETALING

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal Køber betale alle fakturaer inden 8 dage fra fakturadato. Overskrides nævnte betalingsfrist, er Køber pligtig at betale morarente med den af Sælger fastsatte rente pr. måned at regne fra udløbet af nævnte kredittid. Morarenten fremgår af fakturaen. Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, forbeholder Sælger sig: a. at holde alle andre i ordre, men endnu ikke effektuerede leverancer og/ eller delleverancer tilbage, indtil Køber har berigtiget alle restancer inklusive renter og omkostninger. b. at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling og c. at annullere ikke effektuerede ordrer Ved betaling inden 8 dage fra fakturadato ydes Køber den af Sælger fastsatte rabat af fakturabeløbet. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for Sælgers opfyldelse af eventuelle krav rejst af Køber i anledning af andre leverancer fra Sælger. En sådan tilbageholdelse er at betragte som en væsentlig misligholdelse af nærværende aftale.

 

5. TEGNINGER M.V.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer er Sælgers ejendom og må ikke uden Sælgers tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, Sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

 

6. RETURNERINGER

Returnering kan kun ske ved forudgående skriftlig aftale, i ubrugt stand, sammen med en gyldig returseddel. Returgebyret er 25 % af varens fakturaværdi, med undtagelse af mindre ordrer, hvor gebyret er højere. Forsendelse sker for Købers regning og risiko. Specielt hjemtagne eller fremstillede varer tages ikke retur.

 

7. RETUREMBALLAGE

Kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil blive krediteret, såfremt den returneres franko i ubeskadiget stand.

 

8. EJENDOMSFORHOLD

Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte genstande som specificeret i Sælgers ordrebekræftelse/faktura, indtil den fulde købesum er erlagt.

 

9. LEVERING

Medmindre andet skriftligt er aftalt, sker levering ab Sælgers lager/ex works, Incoterms 2020. Såfremt Sælger efter aftale med Køber skal sørge for varens videreforsendelse, sker dette for Købers regning og risiko. Transportforsikring tegnes kun efter Købers instruktion og i så fald for dennes regning. Dersom Køber ikke rettidigt kan aftage varer, skal Køber uden ugrundet ophold give Sælger meddelelse herom. Dersom varer, der skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af Køber, kan Sælger alligevel efter eget valg enten oplægge varerne for Købers regning og risiko eller efter forudgående meddelelse til Køber bortsælge varerne for Købers regning. I begge tilfælde er Køber forpligtet til ved forfaldstid at betale købesummen, dog i tilfælde af bortsalg med fradrag af indvundet salgsprovenu. Sælger kan endvidere hæve aftalen og kræve erstatning.

 

10. FORSINKELSE SAMT ANSVAR VED FORSINKELSE

Sælger er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt forsinkelsen skyldes grov forsømmelse fra Sælgers side. I tilfælde af force majeure eller lignende omstændigheder har Sælger valget mellem at hæve aftalen eller levere, så snart hindringen for rettidig levering er bortfaldet. Ved force majeure forstås blandt andet følgende: Arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, naturkatastrofer, herunder stormflod, mangler ved eller forsinkelse fra Sælgers leverandører og andre omstændigheder, som er uden for Sælgers kontrol. Vedrørende forsinkelse eller hindringer for leverancer fra Sælgers leverandører gælder dog, at både Sælger og Køber, såfremt forsinkelsen eller hindringen har udsat Sælgers levering i mere end 2 måneder, begge er berettigede til at hæve aftalen for så vidt angår ikke leverede ydelser. Bortset fra ophævelsen af aftalen har Køber dog ikke andre misligholdelsesbeføjelser. Forsinkelse fra Sælgers side vil i alle andre tilfælde ikke berettige Køber til at hæve handelen, medmindre Køber ved aftalens indgåelse udtrykkeligt og skriftligt har betinget sig opfyldelse til en bestemt tid.

 

11. REKLAMATION OG AFHJÆLPNING

Køber er forpligtet til at undersøge det købte straks ved modtagelsen. Såfremt der konstateres mangler, skal der straks reklameres over for Sælger. Mangler som burde have været opdaget ved en sådan undersøgelse kan ikke efterfølgende gøres gældende over for Sælger. Såfremt der inden for et tidsrum af 6 måneder fra levering konstateres fejl eller mangler ved nogen af de leverede varer, og der rettidigt er reklameret, foretager Sælger efter eget valg reparation eller omlevering. Køber kan ikke hæve købet som følge af manglen, såfremt Sælger tilbyder sådan afhjælpning. Køber kan ikke gøre andre krav end ophævelse gældende i tilfælde af, at Sælger vælger ikke at foretage afhjælpning, eller såfremt Sælger ikke formår at afhjælpe manglen. Efter 6 måneder fra leveringen kan Køber under ingen omstændigheder gøre nogen mangelindsigelse gældende. Såfremt Køber reklamerer, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som Sælger er ansvarlig for, er Sælger berettiget til erstatning for det arbejde og de udgifter, som Sælger har haft i forbindelse med reklamationen.

 

12. ANSVARSBEGRÆNSNING VED MANGLER

Sælger er alene ansvarlig for mangler som skyldes fejl ved produktet i konstruktion, materiale eller fremstilling, og når fejlen kan henføres til Sælger. Sælger kan ikke tilpligtes at yde erstatning, godtgørelse eller forholdsmæssigt afslag af nogen art, herunder ikke for driftstab og andet indirekte tab eller følgeskader hos Køber eller tredjemand, bortset fra erstatning og godtgørelse for tab, som Sælger kan drages til ansvar for i henhold til de præceptive regler i produktansvarsloven. Såfremt det leverede produkt skal indgå i farlige eller specielle anvendelser, samt hvor der stilles specifikke krav til det solgtes egenskaber eller specifikationer, som går ud over, hvad Sælger har oplyst, er Sælger ikke ansvarlig for varens anvendelighed dertil, medmindre Sælger skriftligt har påtaget sig dette ansvar. Sælgers ansvar i henhold til en ordre, herunder ansvar for formueskade, er i alle tilfælde bortset fra ansvar som Sælger ifalder i henhold til de præceptive regler i produktansvarsloven, beløbsmæssigt begrænset til fakturabeløbet.

 

13. PRODUKTANSVAR

Sælger ifalder produktansvar efter dansk rets regler om produktansvar, dog med følgende begrænsninger: a. Sælger er alene ansvarlig efter produktansvarslovens regler for personskade forårsaget af en defekt eller fare ved det leverede produkt. b. Sælger er ikke ansvarlig for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af produktansvarsloven (jf. dennes §2, stk. 2, 1. pkt.). c. Sælger er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af tid, avance o.lign., der følger af skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af produktansvarsloven (jf. dennes §2, stk. 2, 1. pkt.). d. Såfremt det leverede produkt skal indgå i farlige eller specielle anvendelser, samt hvor der stilles specifikke krav til det solgtes egenskaber eller specifikationer, som går ud over, hvad Sælger har oplyst, er Sælger ikke ansvarlig for varens anvendelighed. e. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang som Sælgers ansvar er begrænset i medfør af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ligeledes påhviler det Køber at godtgøre Sælger eventuelle sagsomkostninger. Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatningsansvar i medfør af denne bestemmelse mod en af parterne, påhviler det denne part straks at underrette den anden herom. Køber og Sælger er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af de leverede produkter.

 

14. LOV BESTEMMELSER

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk ret dog bortset fra Forenede Nationers Konvention af 1980 om aftaler om internationale køb. Tvister i anledning af aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting eller efter Sælgers valg ved Sælgers værneting. Vi gør opmærksom på, at vi løbende opdaterer dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde